ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 07 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών

Θέμα 3: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μελών-τοποθέτηση αυτών

Στην Ηλιούπολη σήμερα Παρασκευή 14 Ιουνίου του έτους 2019 και ώρα 20:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα Της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Σοφ Βενιζέλου 75, στην Ηλιούπολη.

Παρόντες: Μαυρίδης Αριστείδης, Καραμέτος Ιωάννης, Δαλιάνη Δήμητρα, Δαλιάνης Γιώργος, Μπώκου Μαριάννα.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μέλους.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών στην Κοιν.Σ.Επ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Πρωτοψάλτη Ελισάβετ, Πρωτοψάλτη Ρουμπίνη, Συμεωνίδου Ξένια, Βλάχος Βασίλης, Κατράνας Σωτήρης, Σταμόπουλος Αθανάσιος, Φούσκα Δανάη, Κουκουράκη Ελισάβετ, Δημητρόπουλος Ορφέας και Μαργιωλάκη Δέσποινα.

αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους, η οποία θα περιλαμβάνει εθελοντικές υπηρεσίες σχετικές με την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος <<καλοκαιρινές δραστηριότητες για παιδιά 2019>>του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που θα πραγματοποιηθεί από τις 18/06/2019 έως τις 26/07/2019 στην Βουλιαγμένη. H οργάνωση και εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος ανατέθηκε στην <<ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ>> με την υπ αριθ 157/2019 απόφαση του Ο.Α.Π.Π.Α του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση δράσεων σχετικές με αθλητική και δημιουργική απασχόληση παιδιών καθώς επίσης και γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες για την καλύτερη και ποιοτικότερη υλοποίηση του προγράμματος <<καλοκαιρινές δραστηριότητες για παιδιά 2019>> του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που θα πραγματοποιηθεί από τις 18/06/2019 έως τις 26/07/2019 στη Βουλιαγμένη.

Την Τρίτη 18/06/2019 Πρωτοψάλτη Ελισάβετ, Πρωτοψάλτη Ρουμπίνη, Συμεωνίδου Ξένια, Βλάχος Βασίλης, Κατράνας Βασίλης και Σταμόπουλος Θανάσης εθελοντική προσφορά από 09:00-13:00 στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Βουλιαγμένης για τις ανάγκες του παραπάνω προγράμματος.

Την Τρίτη 18/06/2019 Φούσκα Δανάη, Κουκουράκη Ελισάβετ, Δημητρόπουλος Ορφέας και Μαργιωλάκη Δέσποινα εθελοντική προσφορά από 13:00-16:00 στο 1ο Λύκειο της Βουλιαγμένης για τις ανάγκες του παραπάνω προγράμματος.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η εθελοντική προσφορά των μη μελών και η τοποθέτηση τους όπως παραπάνω για την Τρίτη 18/06/2019.

Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε ότι η διοικούσα επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη 18/06/2019 για να ορίσει τα ωράρια των εθελοντών από τις 19/06/2019 έως και τη λήξη του προγράμματος στις 26/07/2019.

Θέμα 3:Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μελών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εθελοντική προσφορά υπηρεσιών των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Μαυρίδης Άρης, Δαλιάνης Γιώργος, Δαλιάνη Δήμητρα, Καραμέτος Ιωάννης, Μπώκου Μαριάννα.

Για το διάστημα από 18/06/2019 έως 26/07/2019 Μαυρίδης Άρης και Δαλιάνη Δήμητρα καθημερινά 09:00-12:00 στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Βουλιαγμένης και Δαλιάνης Γιώργος, Καραμέτος Ιωάννης και Μπώκου Μαριάννα καθημερινά 12:00-15:00 στο 1Ο Λύκειο της Βουλιαγμένης.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής όπως ακολουθεί:

Μαυρίδης Άρης, Δαλιάνη Δήμητρα, Δαλιάνη Δήμητρα, Καραμέτος Ιωάννης, Μπώκου Μαριάννα.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Ηλιούπολη Αυθημερόν